private collection B

Kaulonia    stater
Kaulonia    stater
Kroton     stater
Metapontion  stater
Metapontion  stater
Metapontion  diobol
Sybaris    stater
Taras     stater (Ravel 133)
Taras     stater (Ravel 747)
Taras     stater (Ravel 800)
Taras     stater (Ravel 859-861)
Taras     stater (Ravel 877-882) 1st specimen
Taras     stater (Ravel 877-882) 2nd specimen
Taras     stater (Ravel 888)
Taras     drachm
Taras     diobol
Taras     diobol
Taras     obol
Terina     stater
Thourioi    stater
Velia     didrachm
Velia     didrachm

Akragas    tetradrachm
Gela      tetradrachm
Gela      tetradrachm
Gela      didrachm
Gela      litra
Leontinoi   tetradrachm
Messana    tetradrachm
Segesta    didrachm
Syracuse    tetradrachm
Syracuse    tetradrachm
Syracuse    tetradrachm
Syracuse    16-litra
Syracuse    10-litra
Syracuse    bronze drachm
Syracuse    AE27
Syracuse    AE22

Siculo-Punic  tetradrachm RSMLQRT
Siculo-Punic  tetradrachm CAMP
Siculo-Punic  AE15
Punic Sardinia AE19
Carthage    gold stater